İcranın Kaldırılması (Menfi Tespit)

İcranın Kaldırılması (Menfi Tespit)

icra-dilekcesiMenfi tespit davası 

Alacaklılar borçludan normal yollarla borcunu tahsil edemeyince icra yoluna başvurur. Bu durumda borçluya ödeme emri gönderilir. Ödeme emrinde belirtilen süre içerisinde borcuna, yada ödeme emrine itiraz etmeyen ya da itirazı kabul edilmeyen borçlu, borcun mevcut olmadığını tespit ettirmek amacıyla dava açma hakkına sahiptir. Menfi tespit davası olarak adlandırılan davayı takibi yürüten icra dairesinin bulunduğu yer mahkemesinde veya davalının ikametgâhı mahkemesinde açabilir. İcra takibinden önce de menfi tespit davası açılabilir. Menfi tespit davasına karşın aynı alacak için icra takibi işlemlerine başlamak mümkündür, yani menfi tespit davası takibi kendiliğinden durdurmaz. İİK m. 72/2 uyarınca icra takibinden önce açılan menfi tespit davasına bakan mahkemeye, icra takibinin durdurulması hakkında, alacağın yüzde onbeşinden az olmamak üzere teminat gösterilmesi gereklidir. Teminat  mukabilinde, ihtiyati tedbir kararı verebilir. İcra takibinden sonra açılan menfi tespit davasında ise icranın kaldırılması talep edilir. Davanın icra takibinden sonra açıldığı için, takibin sürüncemede bırakılması için açılmış olduğuna dair güçlü bir karine bulunur; dolayısıyla, icra takibinden sonra açılan menfi tespit davasında mahkeme tedbir yoluyla takibin durdurulmasına karar veremez. Ancak, İİK m. 72/3 uyarınca borçlu gecikmeden doğan zararları karşılamak ve alacağın yüzde onbeşinden aşağı olmamak üzere göstereceği teminat karşılığında, mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyla icra veznesindeki paranın alacaklıya verilmemesini isteyebilir. Alacaklı davayı kazanırsa ihtiyati tedbir kararı kalkar ve alacaklı ihtiyati tedbir nedeniyle alacağını geç almaktan doğan zararlarını borçlunun ihtiyati tedbir için yatırmış olduğu teminattan karşılar. Davayı borçlu kazanırsa icra takibi durur.

….. MAHKEMESİNE

 

                                                                                                                       ANKARA

 

TEDBİRTALEPLİDİR

                                                                                                                      

 

 

DAVACI               :…….                                                          

 

VEKİLİ                  :…….

             

DAVALI               :…….

 

KONU                   : Menfi Tespit

 

DEĞER                :…….

 

AÇIKLAMALAR :1-Müvekkilimiz, butik işletmektedir.Giyim Atölyesi bulunan Davalıdan aralarında yaptıkları ……. tarihli sözleşmegereği bayan ve erkek pantolonu almayı kabul etmiştir.

 

2-Müvekkilim sözleşmeye göre vadeli aldığımallara ait senetleri davalıya sözleşme tarihinde vermiştir. Senet tarihleri vetutarları da yine bu sözleşmede yazılmıştır.

 

3-Sözleşme tarihinden sonra davalınınatölyesinin de bulunduğu sitede büyük bir yangın olmuş, davalının dükkanı daağır hasar görmüştür. Davalı müvekkilimize, en kısa zamanda malları gerekir iseüçüncü şahıslardan temin ederek getireceğini söylemiştir. Senetlerin deyangında yandığını, malları teslim ettiğinde yenilerini hazırlayabileceklerinisöylemiştir. Müvekkilimiz davalıya güvenmiş ve kabul etmiştir. Ancak üzerindenmakul zaman geçtiği halde müvekkilimize ait mallar gelmemiştir.

 

4-Davalı ayrıca müvekkilimizden aldığı ve vadesigelen senetler ile birlikte henüz vadesi gelmemiş senetlere de ihtiyati hacizalarak, ……. İcra Müdürlüğü nün ……. Esas sayılı dosyası ile takipyapmıştır.

 

5-Müvekkilimizin davalıya borcu yoktur.Müvekkilimiz, her türlü resmi defter ve fatura kayıtlarını düzenli tutan ciddibir tüccardır. Sözleşme açıktır. Senetler davalının teslim edeceği mallarakarşılık verilmiştir.Davalıdan sipariş ettiği mallara ilişkin olarak vermişolduğu senetler kambiyo defterine işlenmiştir. Mallar müvekkilimize teslimedilmemiştir.

 

6-Bu nedenle bu davayı açmak gereği doğmuştur.

 

7-Müvekkilimizin davalıya borcu olmadığının tespiti ile, bizzat davalı tarafından icraya konulan senetlerin iptalini istemekteyiz.

 

KANITLAR            : Sözleşme, İcra Dosyası ve her türlü yasalkanıt.

 

CEVAP SÜRESİ   : 10 Gündür

 

 

İSTEM SONUCU   :Açıklanan nedenlerle; davamızın kabulü ile müvekkilimizin davalıya borçluolmadığının tespitine, sözleşme gereği verilen senetlerin iptaline, davalıtarafından alacağı olmadığı halde yaptığı ……. İcra Müdürlüğünün …….Esas sayılı dosyalı takibinin durdurulması için İhtiyati Tedbir Kararıverilmesine, davalının % 40 tazminatla cezalandırılmasına, masraf ve yargıgiderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretininAvukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

                                                                                                                DAVACI VEKİLİ

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ