Sahil Güvenlik Komutanlığı Astsubay Alım İlanı

Sahil Güvenlik Komutanlığı Astsubay Alım İlanı

Sahil Güvenlik Komutanlığı Astsubay Alım İlanı

Sahil Güvenlik Komutanlığı Astsubay Alım İlanı 2012

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

Bu kılavuz Sahil Güvenlik Komutanlığında Sözleşmeli Astsubay olmak için başvuran adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Meslek olarak astsubaylığı ve denizciliği, kurum olarak bizi seçtiğiniz için sizi kutluyor ve başarılar diliyoruz.

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Şubat 2012

SON BAŞVURU TARİHİ : 14 Mart 2012

(14 Mart 2012 tarihinden sonra gelen müracaatlar geçersizdir.)

(PARA İLE SATILAMAZ)

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

2012 YILI SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALIM SINAVLARINA KATILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE!

1. BAŞVURU, SINAV VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT BÜTÜN KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.

2. BU KILAVUZU SINAV SONUÇLARI ELİNİZE GEÇİNCEYE KADAR SAKLAMANIZ YARARINIZA OLACAKTIR.

3. BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI ORGANLARI İLE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

4. ALIM SÜRECİNDE HER TÜRLÜ DUYURU VE BİLGİLENDİRME EVRENSEL AĞ (İNTERNET) ÜZERİNDE WWW.SGK.TSK.TR ADRESİNDEN YAPILACAKTIR.

ALIM YAPILACAK BRANŞLAR

Sınıfı Kaynaklar (Erkek ve Bayan) Kontenjan
İkmal (NOT-2) a. İktisat,b. İş İdaresi, 

c. İş İdaresi ve İktisat,

ç. İşletme,

d. İşletme Bilgi Yönetimi,

e. İşletme Enformatiği,

f. İşletme Mühendisliği,

g. İşletme, Muhasebe ve Ticaret Öğretmenliği,

ğ. İşletme-Ekonomi/İşletme-İktisat,

h. Lojistik Yönetimi,

ı. Maliye,

i. Maliye-Muhasebe,

j. Muhasebe,

k. Muhasebe Bilgi Sistemleri,

l. Muhasebe ve Finans/Finansal Yönetim,

m. Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği,

n. Muhasebe-Finansman,

o. Muhasebe-İşletme Öğretmenliği,

ö. Yönetim ve Organizasyon, lisans programlarının herhangi birinde son sınıf öğrencisi veya mezunu olmak

5
a. Finans,b. Finans ve Muhasebe, 

c. Genel İşletme,

ç. İş İdaresi,

d. İşletme/İşletmecilik,

e. İşletme Yönetimi,

f. Lojistik,

g. Lojistik Yönetimi,

ğ. Maliye,

h. Muhasebe, ön lisans programlarının herhangi birinde son sınıf öğrencisi veya mezunu olmak

NOT-1: Son sınıf öğrencisi olan adayların ön sözleşmelerinin yapılabilmesi için mezun olma şartı aranır.

NOT-2: Sözleşmeli İkmal Subayı ve Sözleşmeli İkmal Astsubayı kontenjanlarının ikisine de başvuran adayların müracaatlarının kabul edilmesi durumunda; her iki kontenjan için yapılacak meslek bilgisi sınavına girebilmeleri maksadıyla, gerekli düzenleme yapılacaktır. Her iki kontenjan için yapılan yazılı sınavlarda başarılı olan adaylar nihai tercihini fiziki yetenek testleri öncesinde yapacaklardır.

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY OLMA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

1. YASAL DAYANAK:

4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkındaki Kanun’a dayanılarak, dört yıl veya daha fazla süreli yüksek öğrenimi ve dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenimi bitiren bayan ve erkeklerden Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyacı bulunan sınıf ve branşlarda sözleşmeli astsubay alımı yapılmaktadır.

2. KILAVUZDA GEÇEN BELLİ BAŞLI TANIMLARIN ANLAMLARI:

a. Sözleşmeli Astsubay Adayı: Sözleşmeli astsubay yetiştirilmek amacıyla ön sözleşme yapılarak askeri eğitime alınanlardır.

b. Ön Sözleşme: TSK birlik, karargâh, kurum ve kuruluşları ile sözleşmeli astsubay adayları arasında askerî eğitime alınmaları konusunda yapılan ve askerî eğitim dönemi başlangıcı ile astsubaylık nasıp kararnamesinin onay tarihine kadar geçecek süreyi kapsayan sözleşmedir.

c. Sözleşme: Sahil Güvenlik Komutanlığı ile sözleşmeli astsubay adaylarından, askerî eğitimi başarıyla tamamlayanlar arasında yapılan ve üç yıldan az, dokuz yıldan fazla olmamak üzere hizmet yükümlülüğü getiren yazılı bir belgedir.

ç. Sözleşmeli Astsubay: Kendileri ile sözleşme yapılarak astsubay nasbedilen; astsubay çavuş, astsubay kıdemli çavuş, astsubay üstçavuş ve astsubay kıdemli üstçavuş rütbelerini haiz astsubaydır.

d. Askerî Eğitim: Sözleşmeli astsubay adaylarına okul, kurum, sınıf okulu, kıtalar veya eğitim merkezlerinde yaptırılacak olan temel askerlik ile subaylık anlayışı kazandırma eğitimidir.

3. BAŞVURU İÇİN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter ile İlgili Koşullar:

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(3) Türk Silahlı Kuvvetlerinden, askerî veya sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

(4) Yapılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak,

(5) Yabancı uyruklu kişilerle evli olanlar ile çifte vatandaşlık taşıyanlar için başvuruları Genelkurmay Başkanlığı tarafından kabul edilmiş olmak.

b. Öğrenim ile İlgili Koşullar:

(1) Sözleşmeli astsubaylığa müracaat edebilmek için alım yapılacak branşlara uygun kaynak olarak belirlenen okullardan (en az 4 yıl süreli lisans programları veya ön lisans programlarından) mezun olmak veya en geç ön sözleşmeye davet edilip imzalayacağı muhtemelen Şubat 2013 tarihe kadar mezun olabilecek durumda olmak.

(2) Lise ve dengi okul mezunu adayların sözleşmeli astsubaylığa müracaatları kabul edilmez.

(3) Mezunlar için öğrenim durumunu belirten diploma veya geçici mezuniyet belgesi, son sınıf öğrencileri için öğrenci belgesi bulunmak,

(4) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde geçerli olduğunu belirten Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)nca onaylanmış denklik belgeleri bulunmak,

(5) Alım yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlardan, diplomalarının denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak,

(6) Alım yapılacak branşa göre gerçekleştirilen genel kültür ve meslek bilgisi sınavı, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi ile mülakatta başarılı olmak.

c. Yaş ile İlgili Koşullar:

(1) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat tarihinde; dört yıl veya daha fazla süreli yüksek öğrenimi bitirenler için 27 yaşından; dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenimi bitirenler için 25 yaşından gün almamış olmak.

(2) Düzeltilmiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağlamayan ancak, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağlamaları durumunda0 242 259 13 76 numaralı telefonunu mesai saatleri içinde aramaları halinde, bu adayların durumları incelenecek ve giriş koşullarını taşıyanlar başvuru için bilgilendirileceklerdir. (Başvuru tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre giriş koşulunu taşımadığı halde, başvuran adayların bütün işlemleri iptal edilecektir.)

ç. Sağlık ile İlgili Koşullar:

Adayların alım yapılacak branş için sevk edileceği askerî hastanelerden sağlam raporu almak, ayrıca TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları sağlamak.

d. Diğer Koşullar :

TSK’da sivil memur veya işçi olarak görevli olanlardan, sözleşmeli astsubaylığa müracaat edenler için sıralı sicil amirlerinden sayfa 16’da yer alan “Sözleşmeli astsubay olur.” kararlı nitelik belgesi alınacaktır. Aday olarak seçilenlerden kıta veya kurumda üç ay görev yapmamış olanların nitelik belgeleri üç ayı doldurmalarını müteakip tanzim edilerek gönderilecek, bu durumda adaylara konuyu açıklayıcı belge verilecek ve aday mülakata gelirken getirecektir.

4. BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:

a. Sivil kaynaktan başvuranlar için örneği sayfa 14’te yer alan dilekçe. (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır.)

b. Silahlı Kuvvetlerde görev yapan adaylar için örneği sayfa 15’te yer alan dilekçe. (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) (Adaylara ait nitelik belgeleri ile diğer başvuru evrakları görev yaptığı birlikleri tarafından “ÖZEL” gizlilik derecesinde ve “Yalnız Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanı Açabilir.” ibareli olarak gönderilecektir.)

c. Mezunlar için mezun olduğu üniversiteden alınan diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi, son sınıf öğrencileri için öğrenci belgesi.

ç. Üniversite öğrenimini yurt dışında bitirenler için YÖK tarafından verilen denklik belgesi ya da fotokopisi.

d. Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yapmakta olanlar için sayfa 16’da yer alan nitelik belgesi. (Üç sicil amirini de kapsayacak şekilde düzenlenecektir.)

e. Kısa dönem erbaş/erler için sayfa 17’de yer alan nitelik belgesi. (Üç sicil amirini de kapsayacak şekilde düzenlenecektir.)

f. Kendisine ait vukuatlı nüfus kayıt örneği.

Not: 1. Sayfa 14 ve Sayfa 15’te bulunan dilekçe örneklerine uygun hazırlanmayan dilekçelere işlem yapılmayacaktır.

2. Başvuru belgeleri, adayların başvurularının kabul edilmemesi veya alım aşamalarının herhangi bir aşamasında elenmeleri durumunda geri iade edilmeyecektir. Bu kapsamda adaylar; diploma, öğrenim, denklik, yüksek lisans/doktora vb. belgelerinin aslını göndermeyeceklerdir.

5. BAŞVURU YÖNTEMİ:

a. Giriş koşullarını taşıyan adaylar, başvurularını 13 Şubat – 14 Mart 2012 tarihleri arasında postayla veya şahsen “Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı PK:418 07050 Yeni Liman/ANTALYA adresine yapacaklardır. 14 Mart 2012 saat 17:00’dan sonra Komutanlığımıza ulaşacak posta ve başvurulara işlem yapılmayacaktır.

b. Eksik belge gönderen veya nitelikleri uygun olmadığı halde başvuranların dilekçelerine işlem yapılmayacaktır.

c. Başvuru dilekçeleri bilgisayar ortamında büyük harfler ile doldurulacaktır. Tarih ve imza kısmı mutlak suretle doldurulacaktır.

ç. Başvuru için istenen belgeler (poşet dosyaya konulmadan) yukarıdaki madde sırasına göre sol üst köşesinden zımbalanıp gönderilecektir.

d Başvuruları kabul edilen adayların (yazılı sınava katılacak adayların) isimleri ile sınav tarihleri ve sınav yerlerine ilişkin bilgiler, 20 Mart 2012tarihinden sonra evrensel ağ üzerinde Sahil Güvenlik Komutanlığına ait www.sgk.tsk.tr adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

6. UYGULANACAK SINAV VE İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI HAKKINDA BİLGİ:

a. Ön kayıtları yapılarak sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;

(1) Genel kültür ve meslek bilgisi sınavına,

(2) Ön sağlık muayenesine,

(3) Fiziki yetenek testlerine,

(4) Mülakata, (Mülakata ilave olarak yazılı anlatım becerilerinin ölçülebilmesi için “Makale Yazılması” faaliyeti yapılacaktır. Sonuçlar mülakata veri olarak kullanılacaktır.)

tabi tutulacaklardır. Sınavların yapılacağı merkez/merkezler bilahare duyurulacaktır.

b. Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki sınava giremezler.

7. YAZILI SINAVLAR :

a. İkmal sınıfı için müracaat eden sözleşmeli astsubay adaylarına 50 genel kültür, 50 meslek bilgisi olmak üzere toplam 100 soru sorulacaktır.

b. Sınav soruları çoktan seçmeli ve 5 seçenekli olarak hazırlanacaktır. Her bir yanlış cevap için doğru cevaptan 0,25 oranında puan kırılır.

c. Genel kültür sorularının konuları aşağıda belirtilmiştir.

(1) Türkçe

(2) İnkılap Tarihi

(3) Atatürkçülük (Türk Devlet ve Fikir Hayatı, Ekonomik Hayat ile İlke ve İnkılapları)

(4) Milli Coğrafya

(5) T.C. Anayasası

(6) Lozan Antlaşması

(7) Montrö Sözleşmesi

(8) 1947 Paris Sözleşmesi

(9) Birleşmiş Milletler

(10) NATO

(11) Aktüel Konular

ç. Meslek bilgisi sınavları, ön lisans ve lisans düzeyinde işletme ve iktisat müfredat programlarından uygun olarak hazırlanan sorulardan yapılacaktır.

d. Adayların sınavları optik okuyucu ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir.

e. Değerlendirme sonucunda; genel kültür sınavından 50 puan üzerinden 30 puan ve daha yukarı, meslek bilgisi sınavından 50 puan üzerinden35 puan ve daha yukarı not alan veya her iki sınavdan toplam 100 puan üzerinden 70 ve daha yukarı not alanlar başarılı sayılır ve fiziki yetenek testlerine katılmaya hak kazanırlar.

f. Yazılı sınavlarla ilgili diğer hususlar sınav talimatında açıklanır. Adayların yazılı sınavlara gelirken yanlarında siyah tükenmez kalem, kurşun kalem, silgi, kalemtıraş bulundurmaları gerekmektedir.

8. YAZILI SINAVI KAZANAN ADAYLARIN FİZİKİ YETENEK TESTLERİ İLE MÜLAKATA GELİRKEN GETİRECEĞİ BELGELER:

a. Öz geçmiş,

b. Aday Bilgi Formu, (Sınav sonuçları ile birlikte evrensel ağ üzerinde yayınlanacaktır.)

c. Adayın kendisine ait adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı, (Cumhuriyet Başsavcılığından veya Adli Sicil Müdürlüklerinden alınacak ve başvuru tarihi itibarıyla üç aydan eski olmayacaktır.)

9. FİZİKİ YETENEK TESTLERİ:

a. Yazılı sınavı kazanarak fiziki yetenek testlerine gelen adayların, söz konusu testlere başlamadan önce giriş koşullarında ve Sayfa-18’debelirtilen boy ve kilo koşullarını (Boy için alt sınır erkekler için 169 cm, bayanlar için 164 cm’dir.) taşıyıp taşımadıkları ölçülür. Öngörülen koşulları taşımayan adaylar başarısız sayılır ve fiziki yetenek testlerine alınmazlar.

b. Fiziki yetenek testlerinde adaylar; 3000 m koşu, şınav ve mekikten oluşan testlere tabi tutulurlar. Adaylara uygulanacak fiziki yetenek testlerinin barajları, erkek adaylar için Sayfa-19’da, bayan adaylar için Sayfa-20’de belirtilmiştir.

c. Testlerin her birinden 100 puan üzerinden 40 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır. Fiziki yetenek testlerinde belirtilen barajı geçemeyen adaylar diğer aşamalara katılamazlar.

ç. Adayların fiziki yetenek notu mekik, şınav ve koşu testlerinden aldıkları notların toplamının üçe bölümünden elde edilen nottur. Adayların fiziki yetenek notları sıralama notlarına dâhil edilmez.

d. Adayların fiziki yetenek testleri için yanlarında spor malzemesi bulundurmaları gerekmektedir.

e. Fiziki yetenek testlerine katılan adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara aittir.

f. Fiziki yetenek testlerinin yapılacağı günde sağlık durumu itibarıyla testlere katılamayacak durumda bulunan adaylar (Ameliyatlı, hamile, kırık, burkulma vb.) sınavlara kabul edilmezler.

10. MÜLAKAT:

Mülakatta aşağıdaki hususlara dikkat edilir. Her konu 10 tam puan üzerinden değerlendirilir. 40 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır.

a. Dış görünüm, (Kılık kıyafet, tuvalet (saç, sakal, temizlik), fiziki görünüm, mülakata hazır oluşluk düzeyi)

b. Anlatım, (Anlatım düzgünlüğü ve konuya hakimiyet, sürati, intikal ve doğru yorumlaması, ikna yeteneği)

c. Ses tonu ve konuşma düzgünlüğü, (dilde pelteklik, kekemelik, konuşma bozukluğu olup olmadığı)

ç. Kendine güveni, (Liderlik vasıfları, çekingenliği ve utangaçlığı, rahatlığı, saygısı, terbiye ve disiplin anlayışı, psikolojik ve sosyal yapısı, gereksiz jest ve mimikler)

d. TSK hakkındaki görüş

11. DEĞERLENDİRME VE SEÇİM:

a. Yapılan sınavlar sonucunda belirlenen barajları aşan tüm adayların; genel kültür sınav notu, meslek bilgisi sınav notu ile mülakat notu ortalaması, başarı notunu oluşturur. Başarı notları dikkate alınarak adaylar kendi aralarında sıralanır.

b. Yapılan fiziki yetenek, genel kültür ve meslek bilgisi sınavları ile mülakattan başarılı olan adayların nihai sıralamasında;

(1) Yüksek lisans yapanlara ilave 5 puan verilir,

(2) Doktora eğitimini tamamlamış olanlara ilave 10 puan verilir.

c. Nihai başarı sıralamasına göre planlı kontenjan kadar adayın temin işlemleri başlatılır.

ç. Adayların fiziki yetenek değerlendirme testinden aldığı puanların genel sıralamaya etkisi yoktur.

12. SONUÇLARIN ADAYLARA DUYURULMASI:

Sonuçlar adaylara, evrensel ağ üzerinden http://www.sgk.tsk.tr adresi vasıtasıyla duyurulacaktır.

13. SAĞLIK MUAYENE ve GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ:

a. Yapılan sınavlardan başarılı olan adaylar sağlık muayenelerinin yapılması amacıyla Asker Hastanelerine sevk edilirler.

b. Olumsuz rapor alan adaylar itiraz muayeneleri (1’inci ve 2’nci kontrol) amacıyla Asker Hastanelerine sevk edilirler.

c. Sağlık muayene aşamasında başarılı olan adayların güvenlik soruşturması işlemleri başlatılır.

14. ÖN SÖZLEŞME İŞLEMLERİ:

a. Güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlanan adaylar ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı Dikmen Cad. Merasim Sok. Nu.:10 Bakanlıklar/ANKARA adresinde Şubat 2013 ayı içerisinde ön sözleşme yapılır.

b. Sözleşmeli subay adayı, çalışıyor ise çalışmakta olduğu işyerinden sözleşmesi yapılıp kursa başlamadan önce ayrılmak zorundadı

15. SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ADAYLARININ KATILACAĞI EĞİTİMLER:

a. Sözleşmeli astsubay adayları muhtemelen Nisan – Ağustos 2013 tarihleri arasında Jandarma Okullar Komutanlığında “Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (ATASAK)”ne alınacaklardır.

b. Askerlik yükümlülüğünü daha önce kısmen veya tamamen yerine getirmiş adaylar da söz konusu eğitime katılacaklardır.

c. Eğitimde başarılı olamayan adaylarla sözleşme yapılmaz ve işlemleri iptal edilir.

16. SÖZLEŞME YAPILMASI:

a. Askeri eğitimi başarı ile tamamlayan sözleşmeli astsubay adayları 3 yıldan az, 9 yıldan fazla olmamak üzere sözleşme imzalarlar. Sözleşme süreleri azami ve asgari sınırlar içerisinde kalmak koşulu ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca konulacak prensipler doğrultusunda, ihtiyaçlara göre Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlığı tarafından belirlenir.

b. Sözleşmeli astsubay adayları, astsubaylığa nasıp kararnamelerinin onaylanmasını müteakip 30 Ağustos 2013 tarihinden geçerli olmak üzereAstsubay Çavuş rütbesiyle astsubaylığa nasbedilirler.

17. ATANMA:

Sözleşmeli astsubayların, sözleşmeyi imzalamalarını müteakip, sınıf ve branşlarına uygun kadrolara atamaları yapılır.

18. SÖZLEŞMELİ SUBAYLARIN KATILACAĞI EĞİTİMLER:

Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimini başarı ile bitirerek kendileriyle sözleşme yapılan ve astsubay nasbedilenler; atandıkları görev yerlerinde görev başı eğitimine/meslekleri ile ilgili staj eğitimine tabi tutulur.

19. SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ VE UZAMASI:

a. Görevde iken sözleşmesini yenilemek isteyenler sözleşme süresi sona erme tarihinden 6 ay önceden başlamak suretiyle dilekçe ile ilk amirine müracaat eder. Bu dilekçeler, Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir. Uygun görülenlerin sözleşmesinin yenileneceği, sözleşmenin bitiminden en az 3 ay önce bildirilir.

b. Sözleşme, ilgili sözleşmeli astsubayın talebinin idarece kabul edildiğinin bildirilmesi ile yenilenir.

c. Yukarıdaki işlemler sözleşmenin bitiminden en az 3 ay önce bitirilir.

ç. Her sözleşme süresinin sona erme tarihinden en az 3 ay önce taraflar sözleşmeyi yenileyeceklerine dair yazılı bildirimde bulunmadıkları taktirde sözleşme kendiliğinden sona erecektir

20. SÖZLEŞMENİN FESHİ:

kaynak: ensonhaber sahil güvenlik ve memurlar


Bir önceki yazımız olan Vestel Personel Alımı, İş Başvurusu başlıklı makalemizde 2013 vestel iş başvurusu, vestel ve vestel alım ilanları hakkında bilgiler verilmektedir.


ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. abdlşlah12 dedi ki:

    fiziki sınavlarda yüzme dalma gibi şeyler varmıdır?

BİR YORUM YAZ